Misja Stowarzyszenia

Do celów Stowarzyszenia należy:

1.      działanie na rzecz rozwoju świadomości narodowej, historycznej i kulturowej, a takżepromocja kultury, sztuki oraz ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, zaś w szczególności:

a)      przeciwdziałanie fałszowaniu przez zagraniczne media historii Narodu Polskiego, w szczególności poprzez rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji o uczestniczeniu Narodu Polskiego w tworzeniu obozów koncentracyjnych w okresie II Wojny Światowej,

b)     podejmowanie działań na rzecz ograniczania posługiwania się przez zagraniczne media nieprawdziwymi informacjami o uczestniczeniu Narodu Polskiego w tworzeniu obozów koncentracyjnych w okresie II Wojny Światowej,

c)      upowszechnianie i rozwijanie w doktrynie prawnej idei ochrony dóbr osobistych związanych w uczestnictwem we wspólnocie narodowej, w tym poczucia tożsamości narodowej, godności narodowej i prawa do poszanowania prawdy o historii Narodu Polskiego,

d)     organizowanie pomocy prawnej w sprawach związanych z ochroną prawdy o historii Narodu Polskiego,

2.      działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,

3.      upowszechnianie wartości patriotycznych i obywatelskich,

4.      upowszechnianie idei wolności, ochrony praw człowieka i rozwoju demokracji,

5.      prowadzenie działań na rzecz pomocy Polakom i Polonii za granicą,

6.      promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą,

7.      wspieranie integracji europejskiej i współpracy między społeczeństwami,

8.      wspieranie inicjatyw z zakresu dobroczynności, wolontariatu i działalności w organizacjach pozarządowych,

9.      wspieranie szeroko pojętej aktywności obywatelskiej i społecznej,

10.  działalność edukacyjna, oświatowa, wychowawcza, naukowa i naukowo-techniczna,

11.  działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.

 

§ 7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1.      rozpowszechnianie informacji zgodnych z celami Stowarzyszenia,

2.      prowadzenie działalności wydawniczej i badawczej,

3.      opracowywanie opinii i ekspertyz,

4.      prowadzenie warsztatów, szkoleń, seminariów i innych pozaszkolnych form edukacji,

5.      organizowanie i przyznawanie praktyk, staży i stypendiów,

6.      organizowanie spotkań, dyskusji, konsultacji, prelekcji, wykładów, debat i konferencji,

7.      podejmowanie interwencji w związku ze sprawami o charakterze społecznym,

8.      reprezentowanie interesów zbiorowych i indywidualnych członków Stowarzyszenia i innych osób, w tym reprezentowanie przed organami władzy i administracji państwowej i samorządowej, sądami powszechnymi (w trybie art. 61 kodeksu postępowania cywilnego) i organami egzekucyjnymi, w tym przy wykorzystaniu zawodowej pomocy prawnej i wolontariatu,

9.      świadczenie porad prawnych i obywatelskich,

10.  współdziałanie z władzami państwowymi i samorządowymi,

11.  współdziałanie z innymi stowarzyszeniami i organizacjami o celach działania podobnych do celów działania Stowarzyszenia,

12.  współdziałanie z prasą lokalną, ogólnopolską i międzynarodową,

13.  wypowiadanie się w sprawach publicznych związanych z celami Stowarzyszenia,

14.  popieranie i inicjowanie działań mających na celu zmianę przepisów prawa lub ich stosowania,

15.  udział w projektach, konkursach i wszelkich innych inicjatywach realizujących cele statutowe Stowarzyszenia.