Konferencje

Konferencja pt. "Prawda historyczna a odpowiedzialność prawna. Rozważania na gruncie zniekształcania pamięci o niemieckich zbrodniach popełnionych podczas II Wojny Światowej."

 

W dniu 8 listopada 2017 r. o godz. 9.30 w Przystanku Historia, Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki w Warszawie (ul. Marszałkowska 21/25) odbędzie się kolejna ogólnopolska Konferencja naukowa organizowana przez Stowarzyszenie Patria Nostra we współpracy z IPN oraz Instytutem Allerhanda.

 

Celem konferencji jest rozwinięcie dotychczasowych efektów działań Stowarzyszenia, związanych z kształtowaniem się orzecznictwa i doktryny, w zakresie dotyczącym prawnych środków przeciwdziałania zjawisku pojawiania się w mediach zagranicznych, przede wszystkim w mediach niemieckich, nieprawdziwych (fałszujących historię Polski) określeń „polski obóz koncentracyjny”, „polski obóz zagłady” i podobnych.

W ramach wspomnianych  działań Stowarzyszenie uczestniczyło w prowadzeniu procesów przeciwko zagranicznym mediom, posługującym się powyższymi określeniami, przyczyniając się do kształtowania się orzecznictwa sądów powszechnych w kwestii prawnych możliwości przeciwdziałania tym zjawiskom. W dniu 11 września 2014r., wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej, Stowarzyszenie  zorganizowało ponadto konferencję naukową pt. „Pamięć, Tożsamość, Odpowiedzialność. Przeciwdziałanie fałszowaniu pamięci o niemieckich obozach koncentracyjnych przez zagraniczne media.”, na której doszło do spotkania przedstawicieli środowisk prawniczych, dziennikarskich i historycznych oraz do debaty na temat możliwości przeciwdziałania niebezpiecznemu zjawisku rozpowszechniania za pośrednictwem   zagranicznych środków masowego przekazu określeń typu „polski obóz koncentracyjny” czy „polski obóz zagłady”.

W ramach niniejszej konferencji Stowarzyszenie zamierza pogłębić dotychczas nieporuszone w nauce prawa aspekty dochodzenia  przeciwko zagranicznym mediom roszczeń z tytułu zniekształcania pamięci o zbrodniach popełnionych w niemieckich obozach koncentracyjnych i obozach zagłady, w szczególności rozwijając kontekst międzynarodowy tej problematyki.

Zagadnienia, które mają być przedmiotem konferencji, obejmują:

- dotychczasowy stan orzecznictwa sądowego i doktryny  w przedmiocie roszczeń przeciwko zagranicznym środkom masowego przekazu, zniekształcającym pamięć o zbrodniach popełnionych w niemieckich obozach koncentracyjnych i obozach zagłady;

- czy prawne przeciwdziałanie rozpowszechnianiu w mediach zagranicznych określeń typu „polski obóz koncentracyjny” czy „polski obóz zagłady” jest celowe i ma swoje uzasadnienie w wartościach uniwersalnych (pozaprawnych), w tym, czy można je uznać ze „kłamstwo oświęcimskie”;

- czy umożliwienie  dochodzenia roszczeń przeciwko mediom zagranicznym w związku z przekazami o „polskich obozach koncetracyjnych” prowadzi do realizacji praw człowieka i zobowiązań międzynarodowych wiążących Polskę;

- jakie są możliwości wykonywania wyroków wydanych przez polskie sądy przeciwko zagranicznym mediom, rozpowszechniającym określenia typu „polski obóz koncentracyjny” czy „polski obóz zagłady”.

Ważnym celem konferencji jest integrowanie środowiska naukowego wokół zagadnienia przeciwdziałania fałszowaniu pamięci o niemieckich obozach koncentracyjnych przez zagraniczne media oraz pobudzanie środowiska naukowego do głębszej analizy tego zagadnienia i wypracowywania środków służących zwalczaniu tego zjawiska.

Wystąpienia prelegentów będą stanowiły wstęp do dyskusji panelowych moderowanych przez Mec. Monikę Brzozowską – Pasieka.

 

09:00

09:30

Rejestracja

 

09:30

10:00

Sesja powitalna

 

10:00

10:20

dr Joanna Lubecka

Polityczne i społeczne skutki używania fałszywych kodów pamięci

10:20

10:40

dr hab. Izabela Lewandowska Malec prof. UJ

Względy aksjologiczne i teleologiczne polityki historycznej w świetle problemu "polskich obozów śmierci"

10:40

11:00

prof. dr hab. Jan Rydel

O celach i metodach współczesnej niemieckiej polityki pamięci

11:00

11:20

Maciej Mazurkiewicz

U źródeł mistyfikacji. Niemieckie mechanizmy kreacji rzeczywistości a przeciwdziałanie określeniom typu polski obóz zagłady

11:20

11:35

Panel dyskusyjny

 

11:35

11:45

Przerwa kawowa

 

11:45

12:10

Filip Rakiewicz

Dotychczasowy stan orzecznictwa sądowego
i doktryny w zakresie roszczeń przeciwko zagranicznym środkom masowego przekazu
o ochronę dóbr osobistych w związku
z rozpowszechnianiem określeń „polski obóz koncentracyjny”, „polski obóz zagłady” oraz podobnych sformułowań

12:10

12:30

dr hab. Konrad Zacharzewski

Czy odpowiedzialność instytucji finansowej
za naruszenie dobra osobiste ma coś wspólnego z walką o prawdę historyczną? W poszukiwaniu wspólnego mianownika w sporze o zasadę indywidualizacji

12:30

12:50

dr hab. Arkadiusz Radwan prof. SAN

Prawda historyczna a odpowiedzialność prawna za dzieło kinematograficzne – uwagi na przykładzie serialu „Nasze Matki, Nasi Ojcowie"

12:50

13:15

prof. dr hab. Aurelia Nowicka

Wykonywanie wyroków polskich sądów
w państwach członkowskich Unii Europejskiej,
z uwzględnieniem ewentualności powołania się przez podmioty zagraniczne na klauzulę porządku publicznego

13:15

13:35

dr hab. Michał Balcerzak prof. UMK

Ochrona pamięci o ofiarach zbrodni II Wojny Światowej i prawdy historycznej z perspektywy prawa międzynarodowego

13:35

13:55

dr Jakub Czepek

Granice wolności ekspresji i dopuszczalność ingerencji państwa w wypowiedzi zniekształcające pamięć o Holokauście w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

13:55

14:15

Panel dyskusyjny

 

14:15

15:05

Lunch/Obiad

 

15:05

15:25

Marcin Berent

Ustawodawca polski wobec (kryminalizacji) „polskich obozów [...]”. Kilka uwag eksperta BAS

15:25

15:45

dr Rafał Guzik

Penalizacja tzw. miękkiego kłamstwa oświęcimskiego w kontekście rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o IPN - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu" (druk nr 806)

15:45

16:05

dr hab. Janusz Bojarski

Zasady odpowiedzialności karnej cudzoziemców,  w tym mieszkających za granicą, przed polskim sądem karnym

16:05

16:25

prof. dr hab. Paweł Wiliński

Wykonywanie za granicą wyroków polskich sądów karnych, skazujących cudzoziemców przebywających za granicą

16:25

16:40

Panel dyskusyjny

 

16:40

17:00

Podsumowanie i zamknięcie konferencji

 

Zachęcamy do zapoznania się z programem Konferencji pod poniższym linkiem:

Program Konferencji

 

Konferencja ma charakter otwarty, a udział w niej jest całkowicie wolny od opłat. Zachęcamy do zgłaszania swojego uczestnictwa pod poniższym linkiem:

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

 

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Dyplomacja Publiczna 2017 – komponent „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2017”

 

---------------------------------------------------------

 

W dniu 11 września 2014 r. w Warszawie w Centrum Edukacji IPN im Janusza Kurtyki odbyła się Konferencja pt. "Pamięć, tożsamość, odpowiedzialność. Przeciwdziałanie fałszowaniu pamięci o niemieckich obozach koncentracyjnych przez zagraniczne media".

 

Podczas konferencji omawiane były przyczyny i znaczenie dla Polskiej kultury pamięci, zjawiska pojawiania się w zagranicznych środkach masowego przekazu, z akcentem położonym na media niemieckie, nieprawdziwych (fałszujących historię Polski), określeń typu "polski obóz koncentracyjny" czy "polski obóz zagłady". Także omówienia prawnych możliwości przeciwdziałania temu zjawisku, w szczególności poprzez wykorzystywanie drogi sądowej- cywilnej i karnej.

 

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z publikacją konferencyjną pod poniższym linkiem:

Sprawozdanie z konferencji

 

Zapis video wystąpień prelegentów w trakcie Konferencji:

YOUTUBE