Jest szansa na rewanż! „Praworządność po niemiecku“ pod Luxemburski Sąd?

Działania olsztyńskiego Stowarzyszenia Patria Nostra dotyczące zmuszenia niemieckiej telewizji publicznej ZDF do przeprosin za nazwanie Asuschwitz „polskim obozem zagłady“ otrzymały wsparcie polskiego Ministerstwa Sprawiedliwości.

Na naszą prośbę MS zwróciło się o skierowanie do Komisji Europejskiej sprawy Karola Tendery, byłego więźnia Auchwitz. Przy wsparciu pełnomocników – prawników ze Stowarzyszenia Patria Nostra pozwał on ZDF za użycie tego fałszującego historię sformułowania. Krakowski Sąd Apelacyjny 22 grudnia 2016r. w sprawie Karola Tendery przeciwko ZDF nakazał niemieckiej telewizji przeprosiny za obelgę „Auschwitz polskim obozem zagłady”. Wyrok ten już blisko 5 lat czeka na wykonanie na terenie Niemiec. 19 lipca 2018r. Federalny Trybunał Sprawiedliwości w Karlsruhe (BGH) kłamstwo „polskich obozów” uznał  bowiem za „cudzą opinię”. Stwierdził, że ZDF poprzez wykonanie obowiązku przeprosin byłby zmuszony do publikacji i sygnowania „cudzej opinii”, co łamałoby konstytucyjną zasadę wolności słowa.

Stowarzyszenie Patria Nostra rozpoczęło wieloletnią batalię o prawidłowe wykonanie wyroku SA w Krakowie na terenie RFN i szukało sprzymierzeńców w tej nierównej walce.

W tym tygodniu Wiceminister Sprawiedliwości, Marcin Romanowski powiedział mediom, że po przeanalizowaniu prośby o wsparcie działań, wystosowanych przez Stowarzyszenie Patria Nostra, jego resort uznał, że istnieją przesłanki do zastosowania artykułu 259 Traktatu o Funkcjonowaniu UE.

Artykuł ten stanowi, że:

„Każde Państwo Członkowskie może wnieść sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jeśli uzna, że inne Państwo Członkowskie uchybiło jednemu z zobowiązań, które na nim ciążą na mocy Traktatów.Zanim Państwo Członkowskie wniesie przeciwko innemu Państwu Członkowskiemu skargę opartą na zarzucanym naruszeniu zobowiązania, które na nim ciąży na podstawie Traktatów, powinno wnieść sprawę do Komisji.

Komisja wydaje uzasadnioną opinię, po umożliwieniu zainteresowanym państwom przedstawienia, zgodnie z zasadą kontradyktoryjności, uwag pisemnych i ustnych.

Jeśli Komisja nie wyda opinii w terminie trzech miesięcy od wniesienia sprawy, brak opinii nie stanowi przeszkody we wniesieniu sprawy do Trybunału”.

Wiceminister Sprawiedliwości podkreślił też, że decyzja Federalnego Trybunału Sprawiedliwości w Niemczech, który odmówił wykonania wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie w sprawie Karola Tendery przeciwko ZDF jest sprzeczna z prawem europejskim. Dlatego MS zwróciło się do Ministra Konrada Szymańskiego z Kancelarii Premiera o rozważenie możliwości uruchomienia odpowiedniej procedury za pośrednictwem Komisji Europejskiej, która wydaje opinie w tej sprawie. Chodzi o procedurę skargi międzypaństwowej, skierowanej przez RP do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na łamanie prawa europejskiego (wzajemne wykonywanie wyroków).

Wcześniej – 2 marca b.r.  interpelację do Premiera RP w tej sprawie skierowała też poseł Iwona Arent, która bardzo zaangażowała się we wsparcie działań Stowarzyszenia Patria Nostra w kwestii obrony prawdy historycznej. Postuluje w niej skierowanie skargi do TSUE, by podważyć wyrok Federalnego Trybunału Sprawiedliwości w Karlsruhe. Wyrok, odbierający polskim obywatelom prawo do przymusowego wykonywania na terenie Niemiec orzeczeń polskich sądów w sprawach o naruszenie ich dóbr osobistych.

Dopóki bowiem wyrok Sądu Najwyższego Niemiec (BGH) obowiązuje, to wszystkie niemieckie sądy – powagą jego autorytetu – będą uchylać się od uznawania na terenie Niemiec wyroków polskich sądów w sprawach o naruszenie dóbr osobistych.

Stowarzyszenie Patria Nostra

Marzec 2021