Stanowisko Stowarzyszenia Patria Nostra, a nowelizacja ustawy o IPN

Jednym z najważniejszych wydarzeń związanych ze sprawami dotyczącymi stosowania określeń typu „polskie obozy zagłady” w 2018 r. była nowelizacja ustawy o IPN i jej konsekwencje – w szczególności reakcja opinii publicznej na arenie międzynarodowej. Prawnicy Stowarzyszenia Patria Nostra już na etapie prac nad projektowaną nowelizacją zgłaszali liczne uwagi do proponowanych zmian, aby umożliwić skuteczną walkę z tego typu działaniami. Stowarzyszenie wielokrotnie sygnalizowało, że kluczowym rozwiązaniem powinno być bezpośrednie wprowadzenie do ustawy sankcji za stosowanie w mediach określenia „polskie obozy zagłady”. Ponadto, koniecznością było również usprawnienie procedury cywilnej w tego typu sprawach, m.in. poprzez umożliwienie występowania z roszczeniami przez organizacje społeczne i zwolnienie ich z obowiązku ponoszenia kosztów sądowych.   Zachęcamy do zapoznania się z wystąpieniami medialnymi mec. Lecha Obary oraz mec. Szymona Topy, w których komentowano prace nad nowelizacją i jej ostateczne brzmienie.   Debata – Szymon Topa: Ustawę żle napisano. Trzeba zapisać w niej wprost karę za frazę o „polskich obozach zagłady” Rzeczpospolita – Rzecz o prawie – Mec. Lech Obara – „W ustawie o IPN potrzebna jest mądra penalizacja” Express Olsztyn – Zamiast odpowiedzialności karnej – droga cywilnoprawna. Komentarz prawników stowarzyszenia Patria Nostra do nowelizacji ustawy o IPN z dnia 27 czerwca 2018 r […]

Nasz Dziennik – Apel do świadków

Niemiecka prokuratura zdecydowała się oskarżyć byłego strażnika obozowego niemieckiego obozu koncentracyjnego Stutthof. Na prośbę mec. Rajmunda Niwińskiego Stowarzyszenie Patria Nostra zaangażowała się w poszukiwania byłych więźniów tego obozu koncentracyjnego, którzy mogliby wziąć udział w procesie jako oskarżyciele posiłkowi.   Zachęcamy do zapoznania się z artykułem autorstwa Z. Baranowskiego na ten temat, który ukazał się w dzisiejszym wydaniu Naszego Dziennika.   CZYTAJ TU […]

Mec. Lech Obara wyróżniony statuetką „Animus et semper fidelis”

Mec. Lech Obara został wyróżniony statuetką „Animus et semper fidelis”. Nagrodę wręczono 23 lutego 2019 r. w trakcie obchodów 99 rocznicy zaślubin polski z morzem. Zachęcamy do zapoznania się z treścią wygłoszonego na tę okoliczność referatu na temat historii kłamstwa o „polskich obozach zagłady” oraz prawnych aspektów walki z wadliwymi kodami pamięci. RELACJA Z WYDARZENIA (kliknij odnośnik)   Szanowni Państwo, Jest to dla mnie zaszczyt, że mogę tu być dzisiaj z Państwem. Cieszę się, że istnieje takie Stowarzyszenie, przede wszystkim tacy ludzie, którzy tworzą to Stowarzyszenie, dla których Polska stanowi wartość godną poświęcenia. W  dzisiejszym świecie, w dzisiejszym społeczeństwie, stopniowo opanowywanym przez ideologie podważające podstawowe wartości jak wiara, rodzina, honor czy wreszcie poczucie wspólnoty narodowej szczególna odpowiedzialność ciąży na takich organizacjach jak Wasze Stowarzyszenie. Tym bardziej nie sposób nie cieszyć się ze spotkania z ludźmi przenikniętymi rzeczywistą troską o te tradycyjne wartości. Organizator dzisiejszego spotkania nie narzucał mi tematu referatu. Domyślam się, że oczekiwano ode mnie sprawozdania z wieloletniej batalii prawnej w obronie godności narodowej. Batalia ta jest główną misją Stowarzyszenia Patria Nostra, łączącego byłych m.in. więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych z prawnikami oraz naukowcami. Wśród członków Stowarzyszenia wymienić warto mec. Szymona Topę, dr. Filipa Rakiewicza, prof. Aurelię Nowicką z UAM oraz […]

Artykuł pt. „Adwokat dobrego imienia” autorstwa M. Pieczyńskiego

W poprzednim wydaniu tygodnika Do Rzeczy opublikowany został artykuł autorstwa M. Pieczyńskiego pt. „Adwokat dobrego imienia”. Opisano w nim aktualny stan spraw związanych ze stosowaniem określenia „polskie obozy zagłady. Zachęcamy do lektury.   CZYTAJ TU […]

Apel do posłów Parlamentu Europejskiego

Stowarzyszenie Patria Nostra oraz byli więźniowie niemieckich obozów koncentracyjnych p. Karol Tendera i p. Stanisław Zalewski podjęli kolejne działania mające na celu walkę ze stosowaniem kłamliwych określeń typu „polskie obozy zagłady”. Inspiracją do przeprowadzenia tej akcji był fakt wydania przez Federalny Trybunał Sprawiedliwości w Karlsruhe orzeczenia blokującego wykonanie wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie w sprawie p. Karola Tendery przeciwko niemieckiej stacji telewizyjnej ZDF. Trybunał stwierdził w nim, że nakazanie opublikowania przeprosin naruszy klauzulę porządku publicznego, bowiem w godzi w konstytucyjną zasadę wolności słowa i własnej opinii. Rozstrzygnięcie to podważa podstawowe zasady prawa Unii Europejskiej w zakresie wzajemnego uznawania orzeczeń sądowych przez państwa członkowskie.   Działania podejmowane przez Stowarzyszenie polegają na skierowaniu apelu do polskich posłów Parlamentu Europejskiego, aby ci – korzystając z powagi piastowanej funkcji i możliwości, które ona daje – zwrócili się do odpowiednich organów UE, aby te zajęły się tą sprawą i oceniły prawidłowość postanowienia niemieckiego trybunału.   Klikając w poniższy odnośnik można zapoznać się z treścią przedmiotowego apelu. Udostępniamy Państwu również treść artykułów prasowych, w których opisano ten problem.     APEL   Artykuł – Nasz Dziennik   Artykuł – Dziennik Polski   Artykuł – Gazeta Polska Codziennie […]

Działalność Stowarzyszenia Patria Nostra w 2018 r.

Zachęcamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z działalności Stowarzyszenia Patria Nostra w 2018 r.:   Wkład Stowarzyszenia Patria Nostra w prace nad nowelizacją ustawy o IPN   Prawnicy Stowarzyszenia Patria Nostra już w poprzednich latach wielokrotnie wypowiadali się na temat projektu nowelizacji ustawy o IPN, która miała stanowić skuteczny oręż w walce z procederem przypisywania Narodowi Polskiemu współodpowiedzialności za niemieckie zbrodnie popełnione podczas II wojny światowej. Mając na uwadze kontrowersje, które wywołało uchwalenie styczniowej nowelizacji ustawy – w szczególności stanowczą reakcję władz Izraela, która odbiła się szerokim echem na arenie międzynarodowej – Stowarzyszenie ponownie zaoferowało swoje wsparcie polskim władzom przy opracowywaniu poprawek do ww. przepisów. W tej sprawie mec. Lech Obara spotkał się z Wicemarszałkiem Senatu RP Adamem Bielanem. Na skutek podjętych ustaleń, mec. Szymon Topa ze Stowarzyszenia Patria Nostra przygotował alternatywny tekst ustawy, który został następnie przekazany Wicemarszałkowi Senatu RP. Prawnicy Stowarzyszenia mieli również możliwość skomentowania sprawy w mediach lokalnych i ogólnopolskich, występując jako eksperci w przedmiotowej dziedzinie (m.in. mec. Lech Obara skomentował sprawę w dzienniku Rzeczpospolita 18 lutego 2018 r. czy Telewizji Republika 7 lutego 2018 r., zaś mec. Szymon Topa udzielił obszernego wywiadu portalowi internetowemu Debata, który został opublikowany 31 stycznia 2018 r.).     Postępowanie w […]

Ekspertyzy prawne sporządzone na potrzeby postępowania przed Federalnym Trybunałem Konstytucyjnym

W 2018 roku Stowarzyszenie Patria Nostra dzięki dotacji Polskiej Fundacji Narodowej realizowało projekt o nazwie „Ekspertyzy – Opracowanie analiz prawnych na potrzeby procesów przeciwko zagranicznym mediom przypisującym Polakom współudział w zbrodniach II wojny światowej”. W ramach projektu sporządzone zostały trzy ekspertyzy prawne w języku niemieckim. Przechodząc do poniższych odnośników, można zapoznać się z ich treścią.   Przeprosiny jako forma usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych Pana Karola Tendery w kontekście orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu i jej zgodność z niemieckimi przepisami dotyczącymi roszczeń o usunięcie skutków naruszenia dóbr osobistych. WERSJA PRZETŁUMACZONA NA JĘZYK POLSKI   Znaczenie orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu przy interpretacji krajowych norm prawnych oraz samej ustawy zasadniczej stosowanych przez niemieckie sądy oraz pozostałe organa władzy publicznej w Republice Federalnej Niemiec. WERSJA PRZETŁUMACZONA NA JĘZYK POLSKI   Ocena konstytucyjności postanowienia Niemieckiego Federalnego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 21 sierpnia 2018 r. o odmowie uznania wykonalności polskiego wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 22 grudnia 2017 r. skazującego niemiecką telewizję ZDF na opublikowanie przeprosin jako formy usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych Pana Karola Tendery, w szczególności identyfikacja praw konstytucyjnych oraz podstawowych praw człowieka i obywatela wynikających z niemieckiej ustawy zasadniczej (Grundgesetz- GG) oraz Europejskiej konwencji praw człowieka […]

Spotkanie ze świadkiem historii w Berlinie

  Spotkanie ze świadkiem historii w Berlinie   W ramach realizowanego przez Stowarzyszenie Patria Nostra projektu Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Dyplomacja Publiczna 2018” zorganizowano wyjazd do Niemiec, w którym udział wzięli m.in. były więzień obozów koncentracyjnych Auschwitz-Birkenau i Mauthausen Stanisław Zalewski, mec. Lech Obara oraz mec. Piotr Duber.   W ramach wyjazdu – we współpracy z prof. Stephanem Lehnstaedt i prywatną uczelnią amerykańsko-żydowską Touro College Berlin – zorganizowano spotkanie z niemieckimi i amerykańskimi studentami. Inicjatywa Stowarzyszenia Patria Nostra pozwoliła przybliżyć młodzieży kształcącej się w Touro College Berlin problematykę stosowania wadliwych kodów pamięci typu „polskie obozy zagłady” i związanych z tym procederem konsekwencji. Wspomniana uczelnia w ofercie programowej posiada m.in. studia o Holokauście, w ramach których kształci przyszłych pracowników muzeów i opiekunów miejsc pamięci związanych z II wojną światową.   W trakcie kilkugodzinnego spotkania Stanisław Zalewski barwnie opowiadał o swoich przeżyciach i doświadczeniach z czasów wojny i pobytu w niemieckich obozach koncentracyjnych na terenie Polski i Niemiec. Od 2008 r. nieprzerwanie pełni on funkcję prezesa Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych, do którego należy obecnie ok. 2.5 tysiąca osób poszkodowanych. Wykład Stanisława Zalewskiego był więc doskonałą okazją do pokazania, jak wiele krzywd i cierpienia wyrządziły niemieckie zbrodnie, a […]

Monografia „Prawda historyczna a odpowiedzialność prawna za jej negowanie lub zniekształcenie” – wyd. CH Beck

W ramach projektu Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Dyplomacja publiczna 2019” nakładem wydawnictwa CH Beck wydano monografię pt. „Prawda historyczna a odpowiedzialność prawna za jej negowanie lub zniekształcenie” (red. naukowa A. Radwan). Książka liczy ponad 300 stron i zawiera 19 artykułów naukowych. Opracowana została z udziałem naukowców z dziedziny historii, polityki historycznej, prawa cywilnego, prawa międzynarodowego publicznego (praw człowieka) i prawa karnego, poświęcona doktrynie tzw. miękkiego „kłamstwa oświęcimskiego” (deetnizacja zbrodni Holokaustu i przypisywania współsprawstwa w zbrodni Holokaustu innym narodom). Monografia zawiera omówienie zjawiska europeizacji sprawstwa zbrodni Holokaustu w niemieckiej polityce historycznej i skutkach takiej polityki z kontekście zagrożenia dla prawdy o zbrodni Holokaustu, omówienie ustawodawstwa polskiego i innych państw w zakresie penalizacji „kłamstwa oświęcimskiego” (studia porównawcze), oraz analizę prawa międzynarodowego i orzecznictwa trybunałów (organów) międzynarodowych w zakresie ochrony pamięci o Holokauście, jak również analizę krytyczną ustawodawstwa polskiego i innych krajów w zakresie penalizacji „kłamstwa oświęcimskiego” pod kątem możliwości ścigania za przypadki miękkiego „kłamstwa oświęcimskiego”.   Książka składa się z sześciu rozdziałów i zawiera następujące artykuły: Część I: Polityka historyczna, prawo i narracja tożsamościowo-narodowa Polityczne i społeczne skutki używania wadliwych kodów pamięci. Próba syntezy w kontekście polsko – niemieckiej narracji historycznej (Joanna Lubecka) Czy polityka historyczna powinna być elementem strategii budowania narracji narodowej? […]