Monografia „Prawda historyczna a odpowiedzialność prawna za jej negowanie lub zniekształcenie” – wyd. CH Beck

W ramach projektu Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Dyplomacja publiczna 2019” nakładem wydawnictwa CH Beck wydano monografię pt. „Prawda historyczna a odpowiedzialność prawna za jej negowanie lub zniekształcenie” (red. naukowa A. Radwan). Książka liczy ponad 300 stron i zawiera 19 artykułów naukowych. Opracowana została z udziałem naukowców z dziedziny historii, polityki historycznej, prawa cywilnego, prawa międzynarodowego publicznego (praw człowieka) i prawa karnego, poświęcona doktrynie tzw. miękkiego „kłamstwa oświęcimskiego” (deetnizacja zbrodni Holokaustu i przypisywania współsprawstwa w zbrodni Holokaustu innym narodom).

Monografia zawiera omówienie zjawiska europeizacji sprawstwa zbrodni Holokaustu w niemieckiej polityce historycznej i skutkach takiej polityki z kontekście zagrożenia dla prawdy o zbrodni Holokaustu, omówienie ustawodawstwa polskiego i innych państw w zakresie penalizacji „kłamstwa oświęcimskiego” (studia porównawcze), oraz analizę prawa międzynarodowego i orzecznictwa trybunałów (organów) międzynarodowych w zakresie ochrony pamięci o Holokauście, jak również analizę krytyczną ustawodawstwa polskiego i innych krajów w zakresie penalizacji „kłamstwa oświęcimskiego” pod kątem możliwości ścigania za przypadki miękkiego „kłamstwa oświęcimskiego”.

 

Książka składa się z sześciu rozdziałów i zawiera następujące artykuły:

Część I: Polityka historyczna, prawo i narracja tożsamościowo-narodowa

 1. Polityczne i społeczne skutki używania wadliwych kodów pamięci. Próba syntezy w kontekście polsko – niemieckiej narracji historycznej (Joanna Lubecka)
 2. Czy polityka historyczna powinna być elementem strategii budowania narracji narodowej? (Konstanty Pilawa, Michał J. Rzeczycki)
 3. Narzędzia prawne jako element strategii w prowadzeniu polityki historycznej (Marek Suchan)
 4. Refleksje o skuteczności ustaw penalizujących określone interpretacje historyczne na przykładzie doświadczeń Litwy i Ukrainy (z Polską w tle) (Marek Wojnar)

Część II: Relatywizacja i europeizacja winy za Holokaust a prawna ochrona prawdy historycznej

 1. Dwa modele ochrony pamięci o Holokauście – rekonstrukcja normatywnego rdzenia sporu o sprawstwo (Mateusz Tondera)
 2. Niemiecka polityka historyczna. Cele i metody (Jan Rydel)
 3. Względy aksjologiczne i teleologiczne polityki historycznej w świetle problemu „polskich obozów śmierci” (Izabela Lewandowska-Malec)
 4. Prawne granice polityki historycznej w kinematografii – rozważania na kanwie serialu „Nasze matki, nasi ojcowie” (ZDF, Niemcy 2013) (Arkadiusz Radwan)

Część III: Ochrona prawdy historycznej dotyczącej II wojny światowej w perspektywie prawa międzynarodowego

 1. Ochrona pamięci o ofiarach zbrodni II Wojny Światowej i prawdy historycznej z perspektywy prawa międzynarodowego (Michał Balcerzak)
 2. Granice wolności ekspresji i dopuszczalność ingerencji państwa w wypowiedzi zniekształcające pamięć o Holokauście w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (Jakub Czepek)

Część IV: Odpowiedzialność cywilnoprawna za zniekształcanie prawdy historycznej o zbrodniach popełnionych w czasach II wojny światowej

 1. Swoboda wypowiedzi a ochrona dóbr osobistych na tle spraw związanych z kultem pamięci osoby bliskiej, tożsamością narodową i prawdą historyczną (Ludwik Jurek)
 2. Naruszenie dóbr osobistych w związku z rozpowszechnianiem nieprawdziwych przekazów dotyczących czasów II wojny światowej, na przykładzie wypowiedzi o „polskich obozach koncentracyjnych”. Analiza praktyki sądowej (Filip Rakiewicz)
 3. Dobra osobiste a wypowiedzi o „polskich obozach”. Dlaczego nieprawdziwe wypowiedzi o obozach zagłady wywołują poczucie krzywdy? (Szymon Topa)

Część V: Kryminalizacja tzw. miękkiego rewizjonizmu Holokaustu

 1. Krótki żywot penalizacji dyfamacji narodu i państwa polskiego – studium przypadku i wnioski na przyszłość (Bartosz Lewandowski)
 2. Penalizacja tzw. miękkiego kłamstwa oświęcimskiego w kontekście ostatnich nowelizacji ustawy o IPN – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (wprowadzonych ustawami z dnia 26 stycznia 2018 r. oraz 27 czerwca 2018 r.) – ocena jurydyczna (Rafał Guzik)
 3. Ustawodawca polski wobec (kryminalizacji) „polskich obozów […]” (Marcin Berent)

Część VI: Zagadnienia transgraniczne prawa cywilnego i karnego dotyczące defamacji i odpowiedzialności za zniekształcanie prawdy historycznej

 1. Wykonywanie orzeczeń sądów polskich w sprawach cywilnych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, z uwzględnieniem ewentualności powołania się przez podmioty zagraniczne na klauzulę porządku publicznego (Aurelia Nowicka)
 2. Rozważania o zasadach odpowiedzialności cudzoziemca na podstawie polskiej ustawy karnej, na kanwie ex-art. 55b ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Janusz Bojarski)
 3. Prawo do prawdy a efektywność instrumentów postępowania karnego do ścigania osób przebywające za granicą za „kłamstwo oświęcimskie” (Paweł Wiliński)

 

Monografia będzie niebawem dostępna w księgarniach naukowych. Z abstraktami poszczególnych artykułów można zapoznać się klikając w poniższy odnośnik:

ABSTRAKTY