Zwycięstwo w walce z niemiecką telewizją ZDF – Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie w sprawie stosowania określenia „polskie obozy zagłady” do wykonania w Niemczech!

Prawomocnym wyrokiem z dnia 22 grudnia 2016 r. Sąd Apelacyjny w Krakowie nakazał niemieckich stacji telewizyjnej ZDF przeproszenie byłego więźnia Auschwitz Karola Tenderę za użycie sformułowania „polskie obozy zagłady Majdanek i Auschwitz”  na stronie głównej jej portalu internetowego.

Przeprosiny takie ukazały się na podstronie serwisu ZDF w miejscu na pierwszy rzut oka całkowicie niewidocznym, co stało w sprzeczności z treścią wyroku sądowego. Niemiecka telewizja uchylała się jednak od prawidłowego wykonania wyroku polskiego sądu – aż do teraz…

Ze względu na stanowisko niemieckiej telewizji ZDF, prawnicy Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów „Lech Obara i Współpracownicy”, reprezentujący p. Karola Tenderę, byli zmuszeni do wszczęcia kolejnego procesu w tej sprawie – tym razem o wykonanie prawomocnego wyroku polskiego sądu na gruncie prawa Niemieckiego.

Sąd Krajowy w Moguncji przyznał rację polskiej stronie w tym sporze, jednak stacja ZDF zaskarżyła to postanowienie do Wyższego Sądu Krajowego w Koblencji. W toku tego postępowania prawnicy obu stron wymienili między sobą setki stron pism procesowych.

Stacja telewizyjna ZDF posunęła się nawet do tak wątpliwych moralnie działań, jak próby podważenia niezawisłości polskich sądów przy orzekaniu w tej sprawie w 2016 r.

Zaprzeczył temu Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar w swoim wystąpieniu skierowanym do niemieckiego sądu w toku tego postępowania.

Wyższy Sąd Krajowy w Koblencji również podzielił argumentację prezentowaną przez prawników Stowarzyszenia Patria Nostra. W zarządzeniu z dnia 15 września 2017 r., skierowanym do pełnomocników stacji ZDF, sąd wyraził stanowisko, w którym uznał, że wniesiona przez ZDF skarga nie rokuje szans na powodzenie i zasugerował jej wycofanie. Co najistotniejsze, sąd „(…) nie wywnioskował, jakoby przedmiotowy tytuł wykonawczy jako taki zgodnie z prawem krajowym – niemieckim – miałby być niedopuszczalny (orzeczenia   Federalnego Trybunału Sprawiedliwości w sprawach cywilnych 203, 350 nr boczny 28; Informator WM 2017, 1428 nr boczny 14).”

Ponadto, Wyższy Sąd Krajowy w Koblencji uznał za uzasadnione, „(…) aby przyznać Powodowi, jako byłemu więźniowi niemieckiego obozu koncentracyjnego na polskim terytorium, cywilnoprawne roszczenie ochrony jego godności i jego reputacji w (światowej) przestrzeni publicznej” i jednocześnie podkreślił, że „(…) ochrona dóbr osobistych w znacznym stopniu przeważa nad gwarancją  wolności prasy (art. 5 ust. 1 zd. 2 ustawy zasadniczej; art. Art 10 EKPC).

(…) Przy odpowiedniej ocenie, zastosowane tam nadrzędne pojęcie „przeprosiny” (przeproszenie) nie odbiega w niedopuszczalny sposób od terminologii niemieckiej. W swej istocie Pozwanemu nakazano wyrokiem sądu złożenie oświadczenia w rozumieniu odwołania lub sprostowania; upokorzenie lub ukaranie Pozwanego nie miało z tym zatem żadnego  związku.

Co więcej, sąd nie podzielił argumentacji niemieckiej telewizji, zgodnie z którą działania strony polskiej miały na celu wyłącznie jej ukaranie i upokorzenie. Wobec tego, nie stwierdzono naruszenia klauzuli porządku publicznego, której stacja ZDF próbowała użyć do zablokowania prawidłowego wykonania wyroku polskiego sądu.

–  Stanowisko Wyższego Sądu Krajowego w Koblencji jest kolejnym krokiem milowym w walce o prawdę historyczną w związku z bezprawnym stosowaniem określenia „polskie obozy zagłady” w niemieckich mediach. Otwiera to drogę dla innych spraw tego rodzaju, co pozwoli na wykonanie kolejnych korzystnych wyroków polskich sądów na gruncie prawa niemieckiego, dotyczących kłamstwa na temat  „polskich obozów zagłady” – komentuje sprawę mec. Lech Obara  z Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów  „Lech Obara i Współpracownicy”.

W imieniu p. Karola Tendery przed niemieckimi sądami występuje mec. Piotr Duber.

Przypomnijmy, że ważnym wsparciem dla procesów w sprawach o stosowanie określenia „polskie obozy zagłady” przez mec. Lecha Obarę i Stowarzyszenie Patria Nostra była ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Pamięć. Tożsamość. Odpowiedzialność. Przeciwdziałanie fałszowaniu pamięci o niemieckich obozach koncentracyjnych przez zagraniczne media”, która odbyła się w dniu 11 września 2014 r.  – w  całości finansowana przez Kancelarię Radców Prawnych i Adwokatów „Lech Obara i Współpracownicy”.

Zaś podsumowaniem wszelkich działań związanych z ww. procesami będzie kolejna ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Prawda historyczna a odpowiedzialność prawna. Rozważania na gruncie zniekształcania pamięci o niemieckich zbrodniach popełnionych podczas II Wojny Światowej”, która rozpocznie się w dniu 8 listopada 2017 r. o godz. 9.30 w Przystanku Historia, Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki w Warszawie (ul. Marszałkowska 21/25). W konferencji wezmą udział wybitni przedstawiciele świata nauki oraz praktycy.

Wydarzenie to odbędzie się dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Dyplomacja Publiczna 2017 – komponent „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2017”.