Kilka zagadnień o upadłości przedsiębiorców i konsumentów

 

 

Mec. Marta Kawula z kancelarii prawnej mec. Lecha Obary wyjaśnia kilka podstawowych zagadnień i terminów, dotyczących upadłości przedsiębiorców i konsumentów.

Czy mimo nadzwyczajnych okoliczności, niewypłacalni dłużnicy powinni złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości, czy też może mogą wstrzymać się z powzięciem decyzji i poczekać na rozwój wydarzeń gospodarczych?

Odp.: Możliwość wstrzymania się ze złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości uregulowana jest na podstawie przepisów tzw. Tarczy Antykryzysowej.

Na czym polega przygotowana likwidacja, tzw. Pre-pack?

Odp.: Jak sama nazwa wskazuje, przygotowana likwidacja (tzw. pre-pack) polega na samodzielnym przygotowaniu transakcji sprzedaży upadającego przedsiębiorstwa (jego części lub składników majątku stanowiących znaczną część przedsiębiorstwa). Chodzi o to, żeby jeszcze przed  złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości, dłużnik oraz potencjalny nabywca samodzielnie uzgodnili warunki sprzedaży, co ułatwi następnie przeprowadzenie całego postępowania upadłościowego.

Czy przygotowaną likwidację można przeprowadzić w postępowaniu upadłościowym konsumenta?

Odp.: Tak, można. Ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie regulacji, w tytule V ustawy, której brzmienie jest następujące: W postępowaniu o ogłoszenie upadłości uczestnik postępowania może złożyć wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży składników majątku o znacznej wartości. Przepisy art. 56a-56h stosuje się odpowiednio, art. 491(2) ust. 1a Prawo upadłościowe

Czy postępowanie upadłościowe konsumenta może toczyć się według przepisów dotyczących upadłości przedsiębiorcy?

Odp.: Tak, taką możliwość przewiduje art. 491[1] ust. 2 prawa upadłościowego w sytuacji, gdy jest to uzasadnione znacznym rozmiarem majątku dłużnika, znaczną liczbą wierzycieli lub innymi uzasadnionymi przewidywaniami co do zwiększonego stopnia skomplikowania postępowania.

Jakie są skutki ogłoszenia upadłości konsumenckiej jednego z małżonków w sytuacji, gdy małżonkowie mają wspólny majątek?

Odp.: Z dniem ogłoszenia upadłości ustaje wspólność majątkowa, a powstaje pomiędzy małżonkami ustrój rozdzielności majątkowej. Majątek wspólny małżonków wchodzi do masy upadłości, a jego podział jest niedopuszczalny. Małżonek upadłego może dochodzić w postępowaniu upadłościowym należności z tytułu udziału w majątku wspólnym, zgłaszając tę wierzytelność sędziemu-komisarzowi. Do masy upadłości nie wchodzą jednak przedmioty służące wyłącznie małżonkowi upadłego do prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej, chyba że zostały nabyte w ciągu dwóch lat przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Czy zawsze w upadłości konsumenckiej ustala się plan spłaty?

Odp.: Nie zawsze. Sąd może odmówić ustalenia planu spłaty, albo umorzenia zobowiązań upadłego jeżeli upadły doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień w sposób celowy, w szczególności poprzez trwonienie części składowych majątku oraz celowe nieregulowanie wymagalnych zobowiązań oraz gdy w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku o upadłość w stosunku do upadłego prowadzono postępowanie upadłościowe, w którym umorzono całość lub część zobowiązań. Ale jeżeli przemawiają za tym względy słuszności lub humanitarne, pomimo tych okoliczności sąd może ustalić plan spłaty i umorzyć zobowiązania.