Zatarcie skazania

Czym jest zatarcie skazania i kiedy następuje?

Zatarcie skazania jest często określane także jako zatarcie wyroku. Z punktu widzenia prawa zatarcie skazania powoduje, że wyrok uważa się za niebyły, jak gdyby nigdy nie zapadł. Wpis o skazaniu usuwa się z rejestru skazanych, a skazana wcześniej osoba może uzyskać oficjalne zaświadczenie o niekaralności. Tak więc zatarcie skazania stanowi pewnego rodzaju nagrodę dla osób, które w przeszłości popełniły przestępstwo i po odbyciu zasądzonej kary przestrzegają obowiązującego prawa.

Kiedy następuje zatarcie skazania?

Zgodnie z polskim kodeksem karnym –  do zatarcia skazania może dojść albo z mocy prawa czyli automatycznie albo na wniosek samego skazanego. W przypadku skazania na karę pozbawienia wolności zatarcie skazania z mocy prawa następuje po upływie 10 lat od momentu wykonania kary, darowania kary bądź przedawnienia wykonania kary.

W razie skazania na karę ograniczenia wolności zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem 3 lat od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania.

W razie skazania na grzywnę zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem roku od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania.

W razie odstąpienia od wymierzenia kary, zatarcie skazania następuje z mocy prawa także z upływem roku od wydania prawomocnego orzeczenia.

W tych przypadkach nie jest wymagane składanie wniosku, czy podejmowanie jakiegoś innego działania by uzyskać zatarcie skazania, następuje ono z mocy prawa.

Kiedy można złożyć wniosek o zatarcie skazania?  

W przypadku skazania na karę pozbawienia wolności, pod warunkiem że kara ta nie przekracza 3 lat, sąd może na wniosek skazanego zarządzić zatarcie skazania już po upływie 5 lat od wykonania, darowania albo przedawnienia wykonania kary, jeżeli skazany w tym okresie, jak oficjalnie określa to kodeks karny, przestrzegał porządku prawnego.

Kodeks karny przewiduje jednak pewien wyjątek do regulacji określający kiedy i w jakim przypadku następuje zatarcie skazania. Nie podlega zatarciu skazanie na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, jeżeli pokrzywdzone w tym przestępstwie było dziecko mające mniej niż 15 lat.

Zatarcie wyroku w zawieszeniu

W przypadku skazania z zawieszeniem wykonania kary, zatarcie skazania następuję już po 6 miesiącach od zakończenia okresu na jaki zostało zawieszone wykonanie kary.

Jak sprawdzić czy nastąpiło zatarcie skazania?

Informacje o osobach skazanych znajdują się w Krajowym Rejestrze Karnym. To właśnie w biurze Krajowego Rejestru Karnego lub punktach informacyjnych rejestru działających przy sądach można uzyskać informację o tym czy skazanie konkretnej osoby uległo zatarciu. W przypadku, gdy doszło już do zatarcia wyroku, w Krajowym Rejestrze Karnym wydane zostanie zaświadczenie, w którym pojawi się stwierdzenie, że dana osoba nie figuruje w rejestrach.