previous arrow
next arrow
Slider

Misja Stowarzyszenia

Zgodnie ze statutem, do celów Stowarzyszenia Patria Nostra należy:

 1. działanie na rzecz rozwoju świadomości narodowej, historycznej i kulturowej, a także promocja kultury, sztuki oraz ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, zaś w szczególności:
  a)      przeciwdziałanie fałszowaniu przez zagraniczne media historii Narodu Polskiego, w szczególności poprzez rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji o uczestniczeniu Narodu Polskiego w tworzeniu obozów koncentracyjnych w okresie II Wojny Światowej,
  b)     podejmowanie działań na rzecz ograniczania posługiwania się przez zagraniczne media nieprawdziwymi informacjami o uczestniczeniu Narodu Polskiego w tworzeniu obozów koncentracyjnych w okresie II Wojny Światowej,
  c)      upowszechnianie i rozwijanie w doktrynie prawnej idei ochrony dóbr osobistych związanych w uczestnictwem we wspólnocie narodowej, w tym poczucia tożsamości narodowej, godności narodowej i prawa do poszanowania prawdy o historii Narodu Polskiego,
  d)     organizowanie pomocy prawnej w sprawach związanych z ochroną prawdy o historii Narodu Polskiego,
 2. działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
 3. upowszechnianie wartości patriotycznych i obywatelskich,
 4. upowszechnianie idei wolności, ochrony praw człowieka i rozwoju demokracji,
 5. prowadzenie działań na rzecz pomocy Polakom i Polonii za granicą,
 6. promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą,
 7. wspieranie integracji europejskiej i współpracy między społeczeństwami,
 8. wspieranie inicjatyw z zakresu dobroczynności, wolontariatu i działalności w organizacjach pozarządowych,
 9. wspieranie szeroko pojętej aktywności obywatelskiej i społecznej,
 10. działalność edukacyjna, oświatowa, wychowawcza, naukowa i naukowo-techniczna,
 11. działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. rozpowszechnianie informacji zgodnych z celami Stowarzyszenia,
 2. prowadzenie działalności wydawniczej i badawczej,
 3. opracowywanie opinii i ekspertyz,
 4. prowadzenie warsztatów, szkoleń, seminariów i innych pozaszkolnych form edukacji,
 5. organizowanie i przyznawanie praktyk, staży i stypendiów,
 6. organizowanie spotkań, dyskusji, konsultacji, prelekcji, wykładów, debat i konferencji,
 7. podejmowanie interwencji w związku ze sprawami o charakterze społecznym,
 8. reprezentowanie interesów zbiorowych i indywidualnych członków Stowarzyszenia i innych osób, w tym reprezentowanie przed organami władzy i administracji państwowej i samorządowej, sądami powszechnymi (w trybie art. 61 kodeksu postępowania cywilnego) i organami egzekucyjnymi, w tym przy wykorzystaniu zawodowej pomocy prawnej i wolontariatu,
 9. świadczenie porad prawnych i obywatelskich,
 10. współdziałanie z władzami państwowymi i samorządowymi,
 11. współdziałanie z innymi stowarzyszeniami i organizacjami o celach działania podobnych do celów działania Stowarzyszenia,
 12. współdziałanie z prasą lokalną, ogólnopolską i międzynarodową,
 13. wypowiadanie się w sprawach publicznych związanych z celami Stowarzyszenia,
 14. popieranie i inicjowanie działań mających na celu zmianę przepisów prawa lub ich stosowania,
 15. udział w projektach, konkursach i wszelkich innych inicjatywach realizujących cele statutowe Stowarzyszenia.