„Polskie obozy“ do Strasburga. Syn Karola Tendery skarży wyrok niemieckiego Sądu Najwyższego!

Syn Karola Tendery, Jerzy, wniósł przeciwko Niemcom skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu w związku z odmową przez BGH (niemiecki Sąd Najwyższy) stwierdzenia wykonalności na terenie Niemiec wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 22 grudnia 2016r. Wyrok ten nakazywał niemieckiej telewizji publicznej ZDF przeproszenia jego ojca na swojej stronie internetowej za publikowanie wypowiedzi przypisujących Polakom utworzenie obozów zagłady – to jest za tak zwane „polskie obozy zagłady“. Pełnomocnikiem Jerzego Tendery (a wcześniej jego ojca, Karola Tendery) jest Stowarzyszenie Patria Nostra, reprezentowane przez mec. Lecha Obarę. Zdaniem Jerzego Tendery, niemieccy sędziowie BGH, odpowiednika polskiego Sądu Najwyższego, odmawiając jego ojcu wykonania polskiego wyroku dopuścili się naruszenia m. in. przepisu art. 10 Europejskiej Konwencji  Praw Człowieka. Skarżący zwraca uwagę na to, że Trybunał w dotychczasowym orzecznictwie odmawiał ochrony komukolwiek, kto dopuszczał się wypowiedzi negujących Holocaust lub w inny sposób wpływał na zniekształcanie wiedzy o Holocauście. Wypowiedzi typu „polskie obozy zagłady“ zniekształcają zaś wiedzę o Holokauście. Potwierdza to stanowisko International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) zawarte w „Roboczej definicji negacjonizmu i zniekształcania prawdy historycznej o Holokauście“. Skarżący przekonuje w skardze, że niemieckie władze sądownicze miały obowiązek pozytywny, polegający na dbałości o zgodność wypowiedzi o Holokauście z faktami historycznymi i przeciwdziałaniu zniekształcaniu prawdy […]

Apel Stowarzyszenia Patria Nostra – Centrum Praw Wykluczonych w sprawie kredytów frankowych. Franki wciąż czekają na Sąd Najwyższy…

Trwa wielka kampania i „ofensywa medialna” banków, która ma skłonić Sąd Najwyższy, aby w swoim orzeczeniu przyjął, iż ryzyko skutków łamania praw konsumenta w oferowanych przez banki umowach na kredyty frankowe zostało przerzucone na kredytobiorców, a nawet na całe społeczeństwo. Miałby tego dokonać pełen skład Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, która 13 kwietnia br. po odpowiedzi na sześć pytań, zadanych przez I Prezes SN Małgorzatę Manowską, da jednolitą wykładnię sposobu eliminowania przez sądy z umów frankowych klauzul abuzywnych, łamiących prawa konsumenta. Atak na sądy to m. in. wypowiedzi prof. Marka Belki (w TOK FM 8 marca i w DGP 2 kwietnia) czy prof. Leszka Balcerowicza („Rz” z 19 marca i 2 kwietnia), a także petycja, wystosowana do Sądu Najwyższego przez czwórkę rektorów Akademii Ekonomicznych oraz liczne opinie utytułowanych prawniczych autorytetów. A nawet bezprecedensowa akcja badania sytuacji ekonomicznej sędziów SN pod kątem tego, czy nie są oni przypadkiem „frankowiczami”. Stanowi to kompletny brak zaufania do sędziów, a być może i złamanie tajemnicy bankowej. Podstawowym argumentem środowiska „bankowego” jest to, że ich klienci – kredytobiorcy „frankowicze” są sami sobie winni. Twierdzą, że kredytobiorcy byli świadomi zarówno tego, że umowy zawierają we frankach szwajcarskich, jak i ryzyka z tym związanego. Być może . Za […]

Jest szansa na rewanż! „Praworządność po niemiecku“ pod Luxemburski Sąd?

Działania olsztyńskiego Stowarzyszenia Patria Nostra dotyczące zmuszenia niemieckiej telewizji publicznej ZDF do przeprosin za nazwanie Asuschwitz „polskim obozem zagłady“ otrzymały wsparcie polskiego Ministerstwa Sprawiedliwości. Na naszą prośbę MS zwróciło się o skierowanie do Komisji Europejskiej sprawy Karola Tendery, byłego więźnia Auchwitz. Przy wsparciu pełnomocników – prawników ze Stowarzyszenia Patria Nostra pozwał on ZDF za użycie tego fałszującego historię sformułowania. Krakowski Sąd Apelacyjny 22 grudnia 2016r. w sprawie Karola Tendery przeciwko ZDF nakazał niemieckiej telewizji przeprosiny za obelgę „Auschwitz polskim obozem zagłady”. Wyrok ten już blisko 5 lat czeka na wykonanie na terenie Niemiec. 19 lipca 2018r. Federalny Trybunał Sprawiedliwości w Karlsruhe (BGH) kłamstwo „polskich obozów” uznał  bowiem za „cudzą opinię”. Stwierdził, że ZDF poprzez wykonanie obowiązku przeprosin byłby zmuszony do publikacji i sygnowania „cudzej opinii”, co łamałoby konstytucyjną zasadę wolności słowa. Stowarzyszenie Patria Nostra rozpoczęło wieloletnią batalię o prawidłowe wykonanie wyroku SA w Krakowie na terenie RFN i szukało sprzymierzeńców w tej nierównej walce. W tym tygodniu Wiceminister Sprawiedliwości, Marcin Romanowski powiedział mediom, że po przeanalizowaniu prośby o wsparcie działań, wystosowanych przez Stowarzyszenie Patria Nostra, jego resort uznał, że istnieją przesłanki do zastosowania artykułu 259 Traktatu o Funkcjonowaniu UE. Artykuł ten stanowi, że: „Każde Państwo Członkowskie może wnieść sprawę do […]

Za „polskie obozy” pod sąd.

Komunikat w sprawie stanowiska rzecznika generalnego TSUE Michala Bobeka, który zaopiniował, że można w Polsce pozwać zagranicznego wydawcę za użycie fałszującego historię zwrotu „polskie obozy”. Rzecznik generalny TSUE: można w Polsce pozwać zagranicznego wydawcę za „polskie obozy”. Od kiedy niemieccy wydawcy zaczęli być pozywani w Polsce za posługiwanie się w mediach wadliwymi kodami pamięci, w tym określeniami o „polskich obozach”, ich prawnicy w procesach zabiegali o uznanie poglądu, że tego rodzaju sprawy winny być rozpatrywane przez niemieckie sądy. Spór dotyczył wykładni przepisu art. 7 pkt 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (Dz.U. 2012, L 351, s. 1) Jak on stanowi: „Osoba, która ma miejsce zamieszkania [miejsce zamieszkania lub siedzibę] na terytorium państwa członkowskiego, może być pozwana w innym państwie członkowskim: m.in. w sprawach dotyczących czynu niedozwolonego lub czynu podobnego do czynu niedozwolonego – przed sądy miejsca, w którym nastąpiło lub może nastąpić zdarzenie wywołujące szkodę.” Na gruncie tego przepisu w orzecznictwie TSUE przyjął się pogląd, ugruntowany przez orzeczenie z dnia 25 października 2011 r. w sprawie eDate Advertising i in. (C‑509/09 i C‑161/10, EU:C:2011:685), że w przypadku […]

List otwarty Stowarzyszenia Patria Nostra i Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych do Very Jourovej

List otwarty Stowarzyszenia Patria Nostra i Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych do  Very Jourovej, wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej. Pytania, jakie nie padły a powinny paść w wywiadzie dla Rzeczpospolitej, dotyczącym raportu o stanie praworządności w UE.   Szanowna Pani Wiceprzewodnicząca, 7 października 2020 r. udzieliła Pani dziennikarzowi Rzeczpospolitej wywiadu pod znamiennym tytułem „To obywatele rozliczą władzę”. W wywiadzie tym naszym zdaniem zabrakło kilku kluczowych pytań, które zadajemy w niniejszym liście. Pytanie nr 1: Czy i kiedy Komisja Europejska zamierza zareagować w sposób przewidziany w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej na oczywiste i rażące łamanie prawa europejskiego, jakim jest postanowienie niemieckiego Federalnego Trybunału w Karlsruhe z dnia z dnia 19 lipca 2018 r., sygn. akt IX ZB 10/18? W postanowieniu tym odmawia się uznania wykonalności prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 22 grudnia 2016 r., w którym nakazano niemieckiej telewizji publicznej ZDF opublikowanie na swojej stronie internetowej przeprosin za posłużenie się w zapowiedzi programu dokumentalnego zwrotem „polskie obozy zagłady w Majdanku i Auschwitz”. Sąd polski uznał, że publikowanie tego rodzaju wypowiedzi stanowi naruszenie dóbr osobistych powoda Karola Tendery, byłego więźnia obozu Auschwitz. Pytanie nr 2: Czy nie uważa Pani, że istnieje ryzyko, iż nieuznanie […]

Strażnik z obozu w Stutthof skazany! Sprawiedliwość nadeszła po latach…

Strażnik z obozu w Stutthof skazany! Sprawiedliwość nadeszła po latach… Wczoraj (czwartek, 23 lipca) Sąd Krajowy w Hamburgu uznał 93-letniego Bruna D. za winnego współudziału w zamordowaniu co najmniej 5230 osób i skazał go za to na dwa lata więzienia w zawieszeniu. Ponadto oskarżony został obciążony kosztami własnej obrony. Sąd natomiast odstąpił od obciążenia Bruna D. kosztami postępowania, co by go z pewnością zrujnowało. Przypomnijmy, że skazany w czasie drugiej wojny światowej był strażnikiem w niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym w Stutthof. Przewodnicząca składu sędziowskiego, Anne Meier-Goering w uzasadnieniu wyroku stwierdziła, że sąd ponad wszelką wątpliwość potwierdził winę oskarżonego. Prokurator żądał dla Bruna D. kary trzech lat bezwzględnego więzienia. Z kolei obrońcy wnosili o jego uniewinnienie. Sąd wyraźnie wskazał na to, że niemiecki wymiar sprawiedliwości przez wiele lat zaniedbywał należyte ściganie karne zbrodniarzy z okresu II wojny światowej. Po ogłoszeniu wyroku niezwłocznie skontaktowaliśmy się z  mec. Rajmundem Niwinskim, adwokatem z Dusseldorfu, współpracującym ze Stowarzyszeniem Patria Nostra. Mecenas Niwinski był pełnomocnikiem potomków ofiar obozu w Stutthof. Na prośbę mecenasa Niwinskiego w roku 2018 Stowarzyszenie zaangażowało się w poszukiwania byłych więźniów obozu koncentracyjnego Stutthof, którzy mogliby wziąć udział w procesie jako oskarżyciele posiłkowi Mec. Niwinski opowiada, że w uzasadnieniu wyroku sąd już na wstępie […]

Komunikat Stowarzyszenia Patria Nostra: Apelujemy o wsparcie petycji złożonej do Komisji Europejskiej w sprawie niewykonywania przez Niemcy prawa UE

        Wesprzyj Polski Związek Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych i złóż skargę do Komisji Europejskiej na postępowanie państwa niemieckiego. Niemcy odmówiły wykonania wyroku polskiego sądu nakazującego niemieckiej telewizji publicznej ZDF opublikowanie przeprosin dla Pana Karola Tendery, byłego więźnia Auschwitz za użycie w odniesieniu do niemieckich obozów koncentracyjnych w Auschwitz i Majdanku sformułowania „polskie obozy zagłady”. Petycja do KE w sprawie Pana Karola Tendery. Stowarzyszenie Patria Nostra w grudniu 2019 r. zwróciło się do Wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej, Pani Very Jourovej z petycją o podjęcie działań w związku z odmową uznania przez niemiecki Federalny Trybunał Sprawiedliwości wykonalności polskiego wyroku uznającego naruszenie dóbr osobistych Karola Tendery przez niemiecką stację telewizyjną. https://patrianostra.org.pl/petycja-do-pani-very-jourovej-wiceprzewodniczacej-komisji-europejskiej/ KE daje wolną rękę Niemcom w interpretowaniu przepisów UE. W odpowiedzi, szefowa biura gabinetu politycznego Salle Sastamoinen, w imieniu wiceszefowej KE, która odpowiada za wartości, przejrzystość i rządy prawa, stwierdziła, że Komisja Europejska nie ma kompetencji w zakresie określania granic, w jakich sądy państw członkowskich mogą odwoływać się do pojęcia porządku publicznego w celu odmowy uznania orzeczenia wydanego przez sąd innego państwa członkowskiego. Jednocześnie Wiceprzewodnicząca KE wskazała, że odpowiedzialność ta spoczywa wyłącznie na Trybunale Sprawiedliwości UE. http://patrianostra.org.pl/wp-content/uploads/2020/05/Reply-Zalewski-Obara-PL.pdf Powściągliwość Pani Vera Jourovej w wyznaczaniu zakresu uprawnień Komisji […]

W sposób nieubłagalny zbliża się 14 maja. Tego dnia mija termin, kiedy właściciele wywłaszczonych nieruchomości tracą na zawsze prawo do zwrotu mienia lub odszkodowania za wywłaszczone mienie.

  29 kwietnia 2020 r. Komunikat Stowarzyszenia Patria Nostra. 14 MAJA 2020 ROKU – DATA OSTATNIEJ SZANSY NA ZWROT LUB ODSZKODOWANIE ZA WYWŁASZCZONĄ NIERUCHOMOŚĆ.  Szanowni Państwo Redaktorzy i Wydawcy, W sposób nieubłagalny zbliża się 14 maja. Tego dnia mija termin, kiedy właściciele wywłaszczonych nieruchomości tracą na zawsze prawo do zwrotu mienia lub odszkodowania za wywłaszczone mienie. Zrozumiałe, że obecnie większość przestrzeni w dyskusji publicznej zajęła pandemia. Dlatego wiele osób może nie być świadomych, że nadchodzi „deadline”.  Obowiązkiem poważnych mediów, a zwłaszcza mediów publicznych jest informowanie widzów i czytelników o tego typu sprawach.  Chcielibyśmy przedstawić stan prawny, który może być przydatny w opracowaniu materiałów prasowych i relacji medialnych. Ze względu na hermetyczną treść opinii prawnej mec. Michała Mosakowskiego omawiamy najważniejsze zagadnienia problemu. Na mocy nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami, która obowiązuje od 14 maja 2019 r. (nowela z dnia 4 kwietnia 2019 r. ustawy o gospodarce nieruchomościami; Dz. U. z dnia 29 kwietnia 2019 r., poz. 801), w wielu przypadkach byli właściciele wywłaszczonych nieruchomości lub ich spadkobiercy utracą raz na zawsze możliwość skutecznego ubiegania się o zwrot odebranego niegdyś mienia. Zgodnie z art. 136 ust. 7 znowelizowanej ustawy, uprawnienie do zwrotu wywłaszczonej nieruchomości wygaśnie, jeżeli: – od dnia, w którym decyzja […]

Polski sąd pyta TSUE: – Czy nie oddać „polskich obozów” niemieckim sędziom?

Który sąd – czy jak dotychczas polski, czy może raczej niemiecki – ma prawo rozpatrywać sprawy tak zwanych „polskich obozów śmierci”? Takie pytanie prejudycjalne warszawski Sąd Apelacyjny zadał Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Czyli po raz pierwszy w historii udało się pełnomocnikom niemieckiego wydawcy skłonić polski sąd do podjęcia próby złamania ugruntowanej linii orzecznictwa w tej kwestii.   27 kwietnia 2020 r. Komunikat Stowarzyszenia Patria Nostra. Polski sąd pyta TSUE: – Czy nie oddać „polskich obozów” niemieckim sędziom? Który sąd – czy jak dotychczas polski, czy może raczej niemiecki – ma prawo rozpatrywać sprawy tak zwanych „polskich obozów śmierci”? Takie pytanie prejudycjalne warszawski Sąd Apelacyjny zadał Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Czyli po raz pierwszy w historii udało się pełnomocnikom niemieckiego wydawcy skłonić polski sąd do podjęcia próby złamania ugruntowanej linii orzecznictwa w tej kwestii. To polskie sądy w oparciu o polskie prawo rozstrzygają sprawy „polskich obozów”. Tak – mimo stanowiska pełnomocników niemieckich wydawców – jednogłośnie orzekały Sądy Apelacyjne w Warszawie (rok 2016 i 2019), Białymstoku (rok 2015) i Krakowie (rok 2016). O dziwo, podobnie zarzut ten ignorowały także niemieckie sądy w Moguncji i Koblencji, a nawet Federalny Trybunał w Karlsruhe w sprawie Karola Tendery przeciwko ZDF. Fakt, że odmówił on wykonania […]

Komunikat stowarzyszenia Patria Nostra w sprawie wystąpienia poseł Iwony Arent na Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy dnia 28.01.2020 r.

Komunikat stowarzyszenia Patria Nostra w sprawie wystąpienia poseł Iwony Arent na Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy dnia 28.01.2020 r. Poseł Iwona Arent wzięła udział w debacie na temat instytucji demokratycznych w Polsce. Debata odbyła się 28 stycznia 2020 r. w Parlamencie Europejskim. Pani poseł, komentując restrykcyjne traktowanie Polski na forum UE, posiłkowała się m.in. sprawą  ś.p. Karola Tendery: Drogie koleżanki, drodzy koledzy. Dziś mówicie o funkcjonowaniu demokracji w Polsce (…) Niemcy i niemieckie sądy nie respektują i nie wykonują wyroku polskiego sądu – sądu, którego bronicie. Chodzi o przeprosiny Karola Tendery – więźnia niemieckiego obozu Auschwitz-Birkenau za użycie stwierdzenia „polskie obozy śmierci” przez niemiecką telewizję publiczną – mówiła m.in. poseł Iwona Arent podczas debaty w Parlamencie Europejskim. Tym samym wsparła narrację i działania stowarzyszenia Patria Nostra. Mamy nadzieję, że głos Pani Poseł dotrze do świadomości tych, którzy powinni czuwać nad praworządnością. Wzajemne uznawanie wykonalności wyroków jest wszak jedną z fundamentalnych wartości na których zbudowany jest porządek prawny Unii Europejskiej. Poniżej link do wystąpienia poseł Iwony Arent na Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy dnia 28.01.2020 r.: Film w youtube z wystąpienia Iwony Arent W imieniu Stowarzyszenia Patria Nostra Lech Obara Prezes Stowarzyszenia Komunikat stowarzyszenia Patria Nostra w sprawie wystąpienia poseł Iwony Arent […]

Komunikat Stowarzyszenia Patria Nostra w sprawie wystąpienia Stanisława Zalewskiego z petycją do Very Jourovej podczas jej wizyty w Auschwitz

                                                                   Komunikat Stowarzyszenia Patria Nostra w sprawie wystąpienia Stanisława Zalewskiego – byłego więźnia niemieckiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau i prezesa Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych – z petycją do Very Jourovej podczas jej wizyty w Polsce. Stowarzyszenie Patria Nostra wraz z Polskim Związkiem Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych  wystosowało petycję do Very Jourovej, wiceprzewodniczącej  Komisji Europejskiej. Petycja została podpisana przez prezesa stowarzyszenia Patria Nostra, Lecha Obarę oraz prezesa Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych, Stanisława Zalewskiego – byłego więźnia obozu Auschwitz-Birkenau. W petycji tej zwróciliśmy się z prośbą o poparcie i pomoc w sprawie podjęcia działań w celu zapewnienia wykonania na terenie Niemiec wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 22 grudnia 2016 r. (sygn. akt  sygn. akt I Aca 1080/16).  W wyroku tym Sąd nakazał niemieckiej telewizji publicznej ZDF opublikowanie przeprosin dla Pana Karola Tendery za użycie w odniesieniu do niemieckich obozów koncentracyjnych w Auschwitz i Majdanku sformułowania „polskie obozy zagłady”. Federalny Trybunał Sprawiedliwości w Karlsruhe (dalej „FTS”) uznał jednak, że niemiecka telewizja ZDF nie musi wykonywać polskiego wyroku nakazującego jej przeprosić na głównej swojej stronie internetowej Pana Karola Tenderę (Postanowienie FTS z dnia 19 lipca 2018 r., […]