O nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim

Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego ?

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Co wchodzi w zakres nieodpłatnej pomocy prawnej ?

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub

3a) nieodpłatną mediację, lub

4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Co wchodzi w zakres nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego ?

1) Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

2) Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Jak skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego ?

W celu uzyskania porady w ramach świadczonej przez Stowarzyszenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego należy uprzednio zapisać się telefonicznie na poradę za pośrednictwem właściwego starostwa powiatowego albo urzędu miasta. Listę prowadzonych przez Stowarzyszenie w 2021 r. punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z danymi kontaktowymi można znaleźć tutaj: patrianostra.org.pl

Czy porady świadczone w ramach nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej pomocy prawnej są darmowe ?

Tak, porady świadczone w ramach prowadzonych przez Stowarzyszenie Patria Nostra punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego są nieodpłatne. Osoba, która zapisze się na poradę w ramach prowadzonego przez Stowarzyszenie punktu nie ponosi kosztów porady.

Czy w związku z wybuchem pandemii wirusa Sars-Cov2 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wciąż funkcjonują ?

Tak, pomimo wybuchu pandemii wirusa Sars-Cov2 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego funkcjonują zdalnie. Porady udzielane są telefonicznie, po uprzednim telefonicznym zapisaniu się za pośrednictwem właściwego starostwa powiatowego albo urzędu miasta.

Jak mogę znaleźć punkt nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w działający w pobliżu mojego miejsca zamieszkania ?

W celu odnalezienia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w dowolnej lokalizacji w Polsce należy skorzystać z serwisu internetowego prowadzonego przez Ministerstwo sprawiedliwości. Z wyszukiwarki punktów można skorzystać pod tym adresem https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/mapa-punktow/