Komunikat Stowarzyszenia Patria Nostra: Apelujemy o wsparcie petycji złożonej do Komisji Europejskiej w sprawie niewykonywania przez Niemcy prawa UE

 

 

 

 

Wesprzyj Polski Związek Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych i złóż skargę do Komisji Europejskiej na postępowanie państwa niemieckiego. Niemcy odmówiły wykonania wyroku polskiego sądu nakazującego niemieckiej telewizji publicznej ZDF opublikowanie przeprosin dla Pana Karola Tendery, byłego więźnia Auschwitz za użycie w odniesieniu do niemieckich obozów koncentracyjnych w Auschwitz i Majdanku sformułowania „polskie obozy zagłady”.

Petycja do KE w sprawie Pana Karola Tendery.

Stowarzyszenie Patria Nostra w grudniu 2019 r. zwróciło się do Wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej, Pani Very Jourovej z petycją o podjęcie działań w związku z odmową uznania przez niemiecki Federalny Trybunał Sprawiedliwości wykonalności polskiego wyroku uznającego naruszenie dóbr osobistych Karola Tendery przez niemiecką stację telewizyjną.

https://patrianostra.org.pl/petycja-do-pani-very-jourovej-wiceprzewodniczacej-komisji-europejskiej/

KE daje wolną rękę Niemcom w interpretowaniu przepisów UE.

W odpowiedzi, szefowa biura gabinetu politycznego Salle Sastamoinen, w imieniu wiceszefowej KE, która odpowiada za wartości, przejrzystość i rządy prawa, stwierdziła, że Komisja Europejska nie ma kompetencji w zakresie określania granic, w jakich sądy państw członkowskich mogą odwoływać się do pojęcia porządku publicznego w celu odmowy uznania orzeczenia wydanego przez sąd innego państwa członkowskiego. Jednocześnie Wiceprzewodnicząca KE wskazała, że odpowiedzialność ta spoczywa wyłącznie na Trybunale Sprawiedliwości UE.

http://patrianostra.org.pl/wp-content/uploads/2020/05/Reply-Zalewski-Obara-PL.pdf

Powściągliwość Pani Vera Jourovej w wyznaczaniu zakresu uprawnień Komisji Europejskiej może dziwić ze względu na misję, którą wyznaczyła ona organowi wykonawczemu UE. W wywiadzie dla Der Spiegel powiedziała, że „Komisja jest i pozostaje na straży traktatów. Naszą misją jest zadbać o to, żeby członkowie przestrzegali prawa i porządku”. Natomiast wiceszefowa Komisji Europejskiej nie dostrzega zagrożenia dla prawa i porządku UE, które niesie ze sobą  odmową wykonania wyroku polskiego sądu przez sąd niemiecki.

Niemiecki BGH chroni niemieckie podmioty wbrew prawu EU. Może to spotkać każdego.

Stowarzyszenie Patria Nostra i PZBWPHWiOK zdecydowały się odpowiedzieć Komisji Europejskiej i skierowały wezwanie do wszczęcia postępowanie w przedmiocie niewykonywania przez Niemcu przepisów UE, o którym mowa w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

W swoim piśmie szefowie stowarzyszeń zwracają uwagę na znaczenie orzeczenia niemieckiego trybunału w sprawie IX ZB 10/18, które wykracza poza indywidualny interes Pana Karola Tendery. Lekceważące podejście tego organu sądowniczego Niemiec wskazuje na praktykę, która podważa wiarygodność niemieckiego wymiaru sprawiedliwości we wszystkich sprawach transgranicznych z udziałem niemieckiego podmiotu. Przykład Pana Karola Tendery pokazuje na instrumentalne traktowanie przez niemiecki BGH przepisów UE. Uchyla się bowiem od ich stosowania, w sytuacji, gdy jest to wskazane dla interesów niemieckiego podmiotu czy może nawet szerzej – dla niemieckiej polityki (w tym konkretnym wypadku – niemieckiej polityki pamięci). Próba tłumaczenia niemieckiego trybunału przez Komisję Europejską, w tym wręcz zrzekanie się kontroli nad tym, jak Niemcy wykonują rozporządzenia UE, będzie sygnałem dla niemieckich sądów, że mają pełną swobodę w tym, w jaki sposób będą rozstrzygały sprawy o uznawanie roszczeń zagranicznych wyroków wydanych przeciwko niemieckim podmiotom.

Wzajemne uznawanie wykonalności wyroków jest jedną z fundamentalnych wartości na których zbudowany jest porządek prawny Unii Europejskiej. Istnieje ryzyko, że nieuznanie wyroku polskiego sądu w przedmiotowej sprawie może stworzyć niebezpieczny precedens nieuznawania wyroków przez inne państwa członkowskie. Z tego względu, postanowienie niemieckiego trybunału może być źródłem obaw obywateli państw członkowskich, że korzystanie z uprawnień wynikających z prawa UE, dotyczących możliwości pozywania niemieckich podmiotów poza Niemcami, nie będą faktycznie realizowane. Budowanie przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości w sytuacji gdy państwa członkowskie nie będą respektować zasady wzajemnego zaufania będzie znacznie utrudnione czy wręcz niemożliwe.

We wspólnym stanowisku Stowarzyszenia Patria Nostra i PZBWPHWiOK jest również wyjaśnienie, dlaczego uzasadnienie orzeczenia niemieckiego Federalnego Trybunału Sprawiedliwości, daje silne podstawy do przyjęcia, że to postanowienie zostało wydane z naruszeniem prawa UE. Zwraca szczególną uwagę, że niemieccy sędziowie dopuścili się zakazanej przez przepisy UE kontroli merytorycznej wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 22 grudnia 2016 r., w ostatecznym rezultacie przyjmując odmienne stanowisko co do meritum.

http://patrianostra.org.pl/wp-content/uploads/2020/05/Patria-Nostra-pismo-do-KE-w-sprawie-wyroku-FTS.pdf

Trzeba działać wspólnie! Złóż skargę do KE!

Nie można zgodzić się ze stanowiskiem Komisji Europejskiej, jakoby nie miała kompetencji do podjęcia działań. Komisja Europejska posiada odpowiednie instrumenty aby reagować w sytuacji naruszania prawa UE przez państwo członkowskie polegające na jego dowolnej interpretacji i stosowaniu, jak to miało miejsce w sprawie Pana Karola Tendery.

Zgodnie z art. 258 TFUE, w przypadku naruszenia prawa UE przez państwo członkowskie, Komisja Europejska może wszcząć postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Komisja stwierdza ewentualne naruszenia prawa UE na podstawie własnych dochodzeń lub w następstwie skarg obywateli, przedsiębiorstw i innych zainteresowanych stron. Uchybienie to może przybrać jakikolwiek przejaw, nie tylko prawodawczy. Uchybienie prawa UE może również polegać na nieprawidłowej jego wykładni.

Niemiecki Federalny Trybunał Sprawiedliwości jest najwyższym sądem cywilnym i handlowym w Niemczech. Jego wyroku nie można traktować jak incydentalny przejaw stosowania prawa. Jest to orzeczenie, które będzie rzutować na stosowanie prawa przez niemieckie sądy powszechne w wielu innych sprawach dotyczących wykonania zagranicznego wyroku na terenie Niemiec. W szczególności, że właśnie w sprawie Pana Karola Tendery niemieckie sądy powszechne nie widziały przeszkód w uznaniu polskiego wyroku. To dopiero Trybunał Federalny rozstrzygnął odmiennie, dając wyraźny sygnał podległym orzeczniczo sądom, jak należy rozumieć przepisy UE, aby nie szkodzić niemieckim podmiotom.

Stowarzyszenie Patria Nostra apeluje zatem o wsparcie petycji złożonej do KE. Każdy może to uczynić składając indywidualną skargę w tej sprawie.

Składając skargę na postępowanie państwa niemieckiego dasz wyraźny sygnał Komisji Europejskiej, że doszło do istotnego naruszenia prawa UE, które może mieć bardzo negatywne skutki dla całej Wspólnoty. Twoje wsparcie zwiększy szanse na wszczęcie postępowania przeciwko Niemcom i wykonanie polskiego wyroku nakazującego opublikowanie przeprosin Pana Karola Tendery.

Weź sprawy w swoje ręce:

1. Skargę można złożyć wypełniając elektroniczny formularz skargi, dostępny pod adresem: https://ec.europa.eu/assets/sg/report-a-breach/complaints_pl
W tym celu pobierz wzór wypełnionej już skargi przygotowany przez Stowarzyszenie Patria Nostra:

2. Skargę można też wysłać pocztą tradycyjną na adres:
European Commission Secretary-General
B-1049 Bruksela BELGIA
W tym celu pobierz wzór wypełnionej już skargi przygotowany przez Stowarzyszenie Patria Nostra:
Patria Nostra – wzór skargi do KE [formularz],  podaj swoje dane (imię i nazwisko, adres zamieszkania) i koniecznie podpisz się czytelnie.