Ruszył kolejny projekt Stowarzyszenia Patria Nostra we współpracy z Touro University Berlin!

Olsztyńskie Stowarzyszenie Patria Nostra rozpoczęło realizację projektu, zatytułowanego „Jak edukować społeczeństwo niemieckie w sprawach zbrodni niemieckich popełnionych w Polsce podczas II Wojny Światowej?” Działania projektowe finansowane są z budżetu państwa w ramach konkursu Ministra Spraw Zagranicznych RP „Dyplomacja Publiczna 2023″. Partnerem projektu jest amerykańsko-żydowsko-niemiecka uczelnia wyższa Touro University Berlin.

Celem projektu jest przeciwdziałanie dezinformacjom dotyczącym historii XX wieku w odniesieniu do zbrodni niemieckich, popełnionych podczas II wojny światowej oraz upowszechnianie prawdy o II wojnie światowej wśród niemieckiej opinii publicznej. Dlatego też działania prowadzone są głównie na terenie Niemiec i skierowane do tamtejszej opinii publicznej, która posiada mniej niż szczątkową wiedzę o zbrodniach popełnionych przez Niemców na obywatelach polskich (w tym na obywatelach polskich pochodzenia żydowskiego) w latach 1939-1945. Mają one charakter stricte edukacyjny.

– Na październik (25-27.10) zaplanowaliśmy wizytę przedstawicieli niemieckich historyków i naukowców w Polsce. Później w listopadzie (16.11), w siedzibie Touro University Berlin odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa obejmująca zagadnienia związane z tytułem projektu. Zaś podsumowanie stanowić będzie monografia pokonferencyjna, przeznaczona głównie dla odbiorcy niemieckiego pod roboczym tytułem Wadliwy kod pamięci „polskie obozy zagłady” – korekta terminu – informuje mec. Lech Obara, prezes Stowarzyszenia Patria Nostra.

Agenda konferencji zapowiada się niezywkle interesująco. I tak mec. Lech Obara – prezes Stowarzyszenia Patria Nostra przybliży zarówno w prelekcji, jak i w referacie współczesne problemy prawne w dochodzeniu roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych w postaci godności i tożsamości narodowej. Zwróci m.in. uwagę na niebezpieczeństwo stosowania zwrotów typu „polski obóz zagłady” czy „polski obóz koncentracyjny” jako tzw. „wadliwych kodów pamięci”.

Frank Grelka (Uniwersytet Europejski Viadrina, Frankfurt nad Odrą) w panelu „Nauka i Pamięć” zajmie się pojednaniem polsko-niemieckim w kontekście niemieckich badań naukowych. W tym samym panelu udział wezmą Agnieszka Wierzcholska i Robert Parzer (Miejsce spotkania z Polską – pomnik Polski) oraz Uwe Hofschläger (Geschichtswerkstatt Spandau), który zajmie się tematyką wycieczek szkolnych do Polski.

Kolejny panel odbędzie się pod hasłem „Poza Polakami i Żydami: mniejszości narodowe”. Tu głos zabierze prof. Stephan. Lehnstaedt („Niemcy i Niemcy etniczni”) oraz
Marta Ansilewska-Lehnstaedt („Tatarzy jako sprawcy i ofiary”). Niewątpliwie bardzo pouczający będzie też referat „Ślązacy w Polsce i Serbołużyczanie w Niemczech autorstwa Jensa Baumanna (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Saksonii)

Osobny panel przeznaczony będzie dla Marka Klata, scenarzysty filmu „Kamerdyner”. Przybliży  on złożone stosunki polsko-niemiecko-kaszubskie w przededniu wybuchu II wojny światowej oraz na początku roku 1939. Niewątpliwie interesującym aspektem będzie przybliżenie tematu zagłady Gdańszczan.

–  Ta jedna z największych tragedii II wojny światowej – większa niż Powstanie Warszawskie, niż Hiroszima, niż Drezno – jest wygumkowana z historiografii. Niemcy uważają, że Gdańszczanie to Polacy, Polacy twierdzą, iż to germanofile i tak owe „wadliwe kody pamięci” doprowadziły do fizycznego wytępienia kaszubskich gdańszczan w liczbie ok. 388 tysięcy! – informuje Marek Klat.

Jako Stowarzyszenie liczymy na to, że wszystko to pozwoli oddziaływać na niemiecką opinię społeczną i umożliwi prezentowanie polskiej narracji historycznej oraz wzbudzenie debaty publicznej w Niemczech na temat polskiej wrażliwości na prezentowanie II Wojny Światowej i roli Polaków w tej wojnie.

 

Projekt finansowany z budżetu państwa w ramach konkursu Ministra Spraw Zagranicznych RP „Dyplomacja Publiczna 2023”. Public task financed by the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland within the grant competition „Public Diplomacy 2023”