Wezwanie przedsądowe – Netflix

Prezes Stowarzyszenia „Patria Nostra”

Radca prawny Lech Obara
ul. Partyzantów 68/5

10-523 Olsztyn

 

Do:
Reed Hastings
Dyrektor Generalny

CEO

Netflix, Inc.

 

 

Wezwanie przedsądowe

Dotyczy:
Serialu „Iwan Groźny z Treblinki” (oryginalny tytuł „The Devil Next Door”) powielającego nieścisłości historyczne.

Działając w imieniu Stowarzyszenia Patria Nostra wzywam Państwa do:

  1. Usunięcia mapy pojawiającej się w serialu a przedstawiającej lokalizację niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych i obozów zagłady w Auschwitz, Sobiborze, Treblince i Płaszowie w ramach obecnej granicy Polski.

 

  1. Zamieszczenia w materiale filmowym jednoznacznej informacji, że wspomniane wyżej obozy były zakładane i prowadzone przez Niemców na terenach okupowanej Polski.

 

  1. Zamieszczenie powyższych wyjaśnień w tym samym kanale dystrybucyjnym, w którym emitowany był serial „Iwan Groźny z Treblinki” („The Devil Next Door).

 

  1. Przygotowania i przesłania nam tekstu przeprosin do opublikowania na stronie internetowej Stowarzyszenia Patria Nostra, a także opublikowania takich przeprosin na portalu www.niezalezna.pl (i pozostawienie ich przez okres 1 miesiąca) na stronie głównej, w ramce wyboldowaną czcionką 14 pt – bez żadnych dopisków i komentarzy – na własny koszt o następującej treści: „Wyrażamy ubolewanie, że w produkcji Netflixa „Iwan Groźny z Treblinki” („The Devil Next Door) znalazła się fałszująca historię mapa sugerująca lokalizację niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych i obozów zagłady w Auschwitz, Sobiborze, Treblince i Płaszowie w ramach obecnej granicy Polski. Obozy koncentracyjne były zakładane i prowadzone przez Niemców na terenach okupowanej Polski”.

 

  1. Zapłacenia na rzecz Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych z siedzibą przy ul. Chmielnej 15 w Warszawie kwoty 1 EURO (słownie: jeden EURO 0/100) w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma.

 

UZASADNIENIE:

Kontrowersyjna produkcja Netflixa „Iwan Groźny z Treblinki” (oryginalny tytuł „The Devil Next Door”) opowiada o Iwanie Demianiuku, strażniku obozu zagłady w Treblince. Pojawia się w niej mapa z lokalizacją miejsc kaźni – kilku niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych – w obecnych granicach Polski. Brak jest jednak wyjaśnienia, że obozy te były założone i zarządzane przez Niemcy. Chodzi m. in. o Auschwitz, Sobibór, Treblinkę i Płaszów.

14 listopada 2019 r. na Twitterze – po apelach polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Instytutu Pamięci Narodowej i samego Premiera RP Mateusza Morawieckiego, a także wielu stowarzyszeń i fundacji (w tym Stowarzyszenia Patria Nostra) – zapewniali Państwo, że do map przedstawionych w serialu dokumentalnym „Iwan Groźny z Treblinki” dodany zostanie tekst, wyjaśniający, że „obozy zagłady i koncentracyjne były zbudowane i prowadzone przez okupujący Polskę niemiecki reżim nazistowski”. To zobowiązanie nie zostało do tej pory wykonane.

Stowarzyszenie Patria Nostra od lat walczy o dobre imię Polski za granicą, m. in. monitorując media i prowadząc kampanię informacyjną. Nie sposób nie zauważyć, że wspomniana nieprawdziwa mapa w serialu Netflixa wpisuje się w trend fałszowania historii. Sugeruje, że Polska była odpowiedzialna za założenie i prowadzenie obozów. Stanowi to fałszywy kod pamięci, który wdrukowuje z gruntu nieprawdziwe twierdzenia w świadomość tych, którzy takie treści zobaczyli. Jest to bardzo krzywdzące dla naszego kraju, który przecież tak bardzo ucierpiał podczas II Wojny Światowej. W niemieckich obozach koncentracyjnych najliczniej – po Żydach – ginęli właśnie Polacy. Warto zaznaczyć, że Żydzi – ofiary obozów koncentracyjnych – byli w dużej mierze także obywatelami polskimi.

Potencjalne sugerowanie zatem Państwa widzom, że obozy zagłady, w których doszło do najstraszniejszych w znanej ludzkości historii świata zbrodni ludobójstwa, było dziełem Polaków, wzbudziło wśród członków naszego Stowarzyszenia naturalnie ogromne wzburzenie. Nie tylko ze względu na osobiste doświadczenia niektórych członków Stowarzyszenia Patria Nostra, ale również ze względu na misję Stowarzyszenia oraz więź z Narodem Polskim, który w ten sposób jest zniesławiany, co godzi w jego poczucie tożsamości narodowej i w godność narodową.

Zgodnie z art. 53o ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej- Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu „Do ochrony dobrego imienia Rzeczypospolitej Polskiej i Narodu Polskiego odpowiednie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459, 933 i 1132) o ochronie dóbr osobistych. Powództwo o ochronę dobrego imienia Rzeczypospolitej Polskiej lub Narodu Polskiego może wytoczyć organizacja pozarządowa w zakresie swoich zadań statutowych.

Stąd też, Stowarzyszenie Patria Nostra niewątpliwie posiada legitymację czynną w niniejszej sprawie.

Ponieważ przedmiotowy serial narusza dobre imię Narodu Polskiego, Stowarzyszenie Patria Nostra jest uprawnione na zasadzie art. 53o ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej- Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu w związku z art. 24 Kodeksu cywilnego do domagania się od Państwa sprostowania nieprawdziwych treści oraz zapłaty na rzecz wskazanej organizacji społecznej określonej kwoty pieniędzy, będącej formą finansowej rekompensaty za poczucie krzywdy wywołane przez Państwa publikację. W przypadku, gdy nie spełnicie Państwo wskazanych roszczeń, zmuszeni zostaniemy do wystąpienia na drogę postępowania sądowego, co będzie się niewątpliwie wiązało z dodatkowymi obciążeniami finansowymi. Liczymy zatem na ugodowe zakończenie niniejszego sporu, bez konieczności angażowania do jego rozwiązania sądów powszechnych.

Lech Obara

Prezes Stowarzyszenia Patria Nostra

Wezwanie Netflix